بازی بلوک ها – افزایش سرعت عمل

بازی بلوک ها

بازی بلوک ها…
برای پیروزی از پنج موانع (سنگ یا زنبور) جلوگیری کنید.
موس بالا برید تا بالا را نشان دهید و کلیک کنید
موس را روی چوب ببرید تا پایین را نشان دهد و کلیک کنید.

>

گفت و گو با مشاور کودک و نوجوان