تست هوش و استعداد کودک

این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال است. هر یک از جملات را به دقت بخوانید و پاسخی که بیشترین تطبیق را با کودک شما دارد علامت بزنید.

هوش زبانی

منطقی – ریاضیفضاییبدنی – جنبشی
موسیقی
طبیعت گرابین فردی
درون فردی
جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.
تعداد سئوالات پاسخ داده شده

۰
۰%
نتایج تست هوش و استعداد

نتایج اینجا نمایش داده خواهد شد.

توجه!

انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما می بایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.