این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال است. هر یک از جملات را به دقت بخوانید و پاسخی که بیشترین تطبیق را با کودک شما دارد علامت بزنید.

هوش زبانی

منطقی – ریاضیفضاییبدنی – جنبشی
موسیقی
طبیعت گرابین فردی
درون فردی
جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.
تعداد سئوالات پاسخ داده شده

۰
۰%

[alert title=’نتایج تست هوش و استعداد’ type=’success’ custom=1 bg_color=#2A448A fa_code=lightbulb-o ]

نتایج اینجا نمایش داده خواهد شد.

[/alert]

[alert title=’توجه!’ type=’warning’ custom=1 bg_color=#A24126 fa_code=info-circle ]انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما می بایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.[/alert]