نوشته‌ها

انواع اختلال هراس یا فوبی

انواع اختلال هراس یا فوبی

انواع هراس یا فوبیا

سه دسته از هراس ها عبارتند از: هراس های خاص[۱]، اضطراب اجتماعی[۲] و هراس از مکان های باز[۳] یا گذر هراسی. در ادامه، دو نوع هراس شایع تر در کودکان یعنی هراس خاص و هراس اجتماعی را مورد بحث قرار خواهیم داد.

هراس های خاص[۴]

تا بحال پیش امده که در دوستان و اشنایان فردی نسبت به یک شی یا موضوع خاص ترس یا واکنش فرار غیر معمول نشان دهد؟ حتی گاهی به دلیل این ترس و مواجه نشدن از خانه بیرون نیاید؟ این دوست یا اشنای شما احتمالا به فوبیای خاص مبتلا می باشد.

فوبیای خاص ترس غیر منطقی از یک شی یا موضوع خاص است که مشخصا با ادامه مطلب