برچسب: انواع بازی کودک

بازی کردن چیست؟ چگونه کودکان بازی را تعریف می کنند
بازی کردن چیست؟ چگونه کودکان بازی را تعریف می کنند

از نظر روانشناسی بازی چیست؟من به این نتیجه رسیدم که بازی به عنوان فعالیتی بهتر درک می شود که:
(الف) آزادانه توسط بازیکنان انتخاب و هدایت می شود
(ب) انگیزه ذاتی (به خاطر خودش انجام می شود و نه بخاطر پاداش بیرونی)

کودک و بازی و دیگر هیچ…!
کودک و بازی و دیگر هیچ…!

بارها در همین سایت به اهمیت بازی کردن برای کودکان اشاره کردیم، و بر اهمیت یادگیری و جنبه های سازنده آن تاکید کردیم. برخی از این دسته مقالات عبارتند از:

بازی درمانی در کودکان: تکنیک ها، سرگرمی ها و فعالیت ها

خاک بازی و گل بازی برای کودک لازم است

تاثیر بازی درمانی بر کمرویی و خجالت در کودک

یادگیری و بازی کردن کودک ۱ تا ۲ سال

در این مقاله کوتاه نیز به برخی دیگر از نکات مهم در زمینه بازی اشاره کرده ایم. اگر کودکان در حال بازی کردن باشند احتمال کمتری دارد که ریموت تلویزیون را در کیف پنهان کنند یا با خواهر و برادر خود درگیر شوند! اگر شما خواسته های زیادی را (بیشتر…)