نوشته‌ها

بازی برای بیان احساسات

۱۱ بازی برای آموزش همدلی به کودکان

بازی برای آموزش همدلی به کودکان و بازی در مورد همکاری باعث می شود کودکان بهتر بتوانند احساسات خود را بروز دهند و نظرات دیگران را درک کنند.

بازی برای همکاری

۱. جریان سیال ذهن

وسایل مورد نیاز:  کاغذ و قلم و آهنگ بی کلام

ادامه مطلب