نوشته‌ها

داستان گرگ والاغ

گرگ والاغ

روزی الاغی هنگام علف خوردن، کم کم ازمزرعه دور شد. ناگهان گرگ گرسنه ای جلوی او پرید. الاغ خیلی ترسید. پیش خودش گفت: باید حقه ای سوار کنم وگرنه گرگ مرا خواهد خورد. برای همین لنگان لنگان راه رفت و یکی از پاهای عقب خود را روی زمین کشید.

الاغ ناله کنان گفت: ای گرگ در پای من تیغ رفته است، از تو خواهش می کنم که قبل از خوردنم این تیغ را از پای من بیرون بیاوری. چون اگر مرا بخوری در گلویت گیر می کند و تو را خفه می کند. گرگ پیش خودش فکر کرد که الاغ راست می گوید. برای همین پای الاغ را گرفت وگفت: تیغ کجاست؟ من که چیزی نمی بینم و صورتش را جلوتر آورد تا خوب نگاه کند.

در همین لحظه الاغ از فرصت استفاده کرد وبا پاهای عقبش لگد محکمی به صورت گرگ زد و همه دندانهای گرگ شکست.

الاغ با سرعت از آنجا فرار کرد.

منبع: کودک و نوجوان