برچسب: نحوه برخورد با رفتار بد کودک

پرخاشگری کودک| ۲۲ راهکار مقابله تضمینی
پرخاشگری کودک| ۲۲ راهکار مقابله تضمینی

پرخاشگری کودک به منظور رهایی از تنش یا اضطراب تعریف می شود. چنین انگیزه هایی اغلب منجر به رفتارهای ضد اجتماعی یا بزهکارانه می شود.