برچسب: چه کاری بازی است؟

بازی کردن چیست؟ چگونه کودکان بازی را تعریف می کنند
بازی کردن چیست؟ چگونه کودکان بازی را تعریف می کنند

از نظر روانشناسی بازی چیست؟من به این نتیجه رسیدم که بازی به عنوان فعالیتی بهتر درک می شود که:
(الف) آزادانه توسط بازیکنان انتخاب و هدایت می شود
(ب) انگیزه ذاتی (به خاطر خودش انجام می شود و نه بخاطر پاداش بیرونی)