یک بازی برای تقویت همکاری

یک بازی برای تقویت همکاری

پازل

این بازی احساس همکاری و ارزشمند بودن را در افراد گروه تقویت می کند.

ابزارهای لازم:

شما به ۲ تا پوستر نیاز دارید، هر یک از پوسترها را به بخش های مساوی (مثلا۸ بخش) تقسیم نمایید. پوستر اول را با علامت A نامگذاری کنید و پوستر دوم را با علامت B. همین طور بچه ها را در ۲ گروه مساوی تقسیم کنید.

نحوه انجام بازی:

بخش های پوستر را ترکیب کنید و هر یک را به دست یکی از بچه ها دهید و بگویید که این برگه ها یک تصویر بخش بخش  شده است و آن ها بدون این که صحبت نمایند، باید بچه هایی را که قطعات شبیه قطعه ی آن ها را در دارند، پیدا کنند و با هم پوستر را کامل کنند. گروهی که سریع تر تمام تکه ها را پیدا کند، برنده می باشد.

پیشنهاد:

این بازی به این دلیل جالب و هیجانی است که هر دو گروه تلاش دارند که سریع تر شکل به هم ریخته را کامل بکنند و این یک فرصت خوبی هست تا بچه ها به صورت تصادفی تبدیل به گروهی شوند. شما می توانید با افراد بیشتر از بچه ها این بازی را بکنید و در این حالت به پوستر های بیشتر نیاز خواهد بود.

بازی های بیشتر:

بازی های تقویت اعتماد به نفس

بازی کوسه و ماهی

بازی های تقویت اعتماد به نفس

منبع:مشاورانه

گفت و گو با مشاور کودک و نوجوان